Skip to main content

Banery wysuwane

zielona okładka, na środku kolba destylacyjna w żółtym kółku
Chemia dla inżynierów
Materiały do kształcenia w systemie otwartym

Author
redaktor
Special categories
przecena
ISBN
978-83-7464-579
Publication type
podręcznik
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
388
Publication date
2013
Edition
5
Contents

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii   11
Urszula Lelek-Borkowska
1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne   13
1.1. Historia  13
1.2. Pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina   13
1.3. Podstawowe prawa chemiczne   15
1.4. Masa atomowa, mol, masa i objętość molowa, prawo Avogadro  16
Pytania kontrolne  18
2. Budowa atomu  19
2.1. Podstawowe cząstki elementarne i ich właściwości   19
2.2. Liczby atomowe i masowe   21
2.3. Budowa powłoki atomowej   22
2.3.1. Liczby kwantowe, orbitale  23
2.3.2. Pojemność orbitali   24
2.3.3. Konfiguracja elektronowa pierwiastka  27
2.3.4. Stany wzbudzone pierwiastków 31
Pytania kontrolne   32
3. Układ okresowy   33
3.1. Historia powstania układu okresowego  33
3.2. Okresy i grupy w układzie okresowym   33
3.3. Położenie pierwiastka w układzie okresowym, a jego właściwości  35
3.4. Zmiana właściwości w układzie okresowym  36
Pytania kontrolne   38
4. Budowa cząsteczki   40
4.1. Tworzenie cząsteczek   40
4.1.1. Wiązanie atomowe   41
4.1.2. Wiązanie atomowe spolaryzowane   42
4.1.3. Wiązanie jonowe  43
4.1.4. Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe)   43
4.1.5. Wiązanie metaliczne  44
4.1.6. Podsumowanie   44
4.2. Teoria orbitali molekularnych  45
4.3. Hybrydyzacja  45
4.3.1. Hybrydyzacja sp3  46
4.3.2. Hybrydyzacja sp2   47
4.3.3. Hybrydyzacja sp  49
Pytania kontrolne  50
Odpowiedzi do pytań kontrolnych   51
Test z materiału Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii  53

Część II: Stany skupienia materii  59
Barbara Stypuła
1. Stany skupienia materii  61
1.1. Właściwości ogólne gazów i cieczy  61
1.2. Gęstości cieczy, ciał stałych i gazów   62
1.3. Zastosowanie pomiarów gęstości  63
2. Stan gazowy  64
2.1. Prawa gazów doskonałych  64
2.2. Prawo Boyle’a-Mariotte’a   65
2.3. Prawo Gay-Lussaca  67
2.4. Równanie stanu gazu   70
2.5. Uniwersalna stała gazowa R   71
2.6. Prawo Daltona  73
2.7. Dyfuzja gazów  75
2.8. Elementy teorii kinetycznej gazów  76
2.9. Energia gazu doskonałego  78
2.10. Gazy rzeczywiste  78
2.11. Skraplanie gazów (izotermy Van der Waalsa)   79
Podsumowanie najważniejszych właściwości gazów   80
3. Stan ciekły   82
3.1. Napięcie powierzchniowe  83
3.2. Lepkość cieczy   84
Podstawowe właściwości cieczy  86
4. Ciała stałe  87
Podsumowanie właściwości ciał stałych   92
5. Ciekłe kryształy  93
Test z materiału Stany skupienia materii   95

Część III: Kinetyka i statyka chemiczna  97
Barbara Stypuła
1. Kinetyka chemiczna  99
1.1. Wpływ stężenia, równanie kinetyczne, rzędowość  102
1.2. Wpływ temperatury   104
1.3. Teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej  104
1.4. Teoria zderzeń aktywnych  105
1.5. Mechanizm reakcji   106
1.6. Szybkość reakcji wieloetapowej  108
1.7. Teoria kompleksu aktywnego (stanu przejściowego)  108
1.8. Kataliza  110
Podsumowanie kinetyki reakcji chemicznych   112
2. Statyka chemiczna. Stan równowagi  113
2.1. Prawo działania mas – Prawo równowagi chemicznej (Guldberga i Waagego)   115
2.2. Równowaga w układach heterogenicznych  117
2.3. Reguła Le Chateliera i Browna (reguła przekory)  119

2.4. Wpływ zmiany stężenia na stan równowagi  120
2.5. Wpływ zmiany ciśnienia na stan równowagi  122
2.6. Wpływ temperatury na stan równowagi  123
2.7. Katalizator a równowaga   124
Podsumowanie równowag chemicznych   125
Test z materiału Kinetyka i statyka chemiczna 126

Część IV: Reakcje i obliczenia chemiczne  129
Krystyna Moskwa
1. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych 131
1.1. Tlenki   131
1.2. Wodorki  136
1.3. Wodorotlenki  138
1.4. Kwasy  142
1.5. Sole  147
Pytania kontrolne   150
2. Typy reakcji chemicznych  151
2.1. Reakcje syntezy  151
2.2. Reakcje analizy   151
2.3. Reakcje wymiany   152
2.4. Reakcje redoks   152
2.5. Inne kryteria podziału reakcji  156
Pytania kontrolne 158
3. Obliczenia chemiczne  159
3.1. Chemiczne jednostki masy   159
3.2. Obliczenia stechiometryczne   160
3.2.1. Skład procentowy i wagowy związku chemicznego   161
3.2.2. Obliczenia według równań chemicznych   163
3.2.3. Obliczenia oparte na prawach gazowych  165
Zadania kontrolne  166
3.3. Stężenia roztworów   168
3.3.1. Obliczenia w oparciu o stężenia  168
3.3.2. Stechiometria roztworów   170
Zadania kontrolne   171
3.4. Obliczenia termochemiczne  172
Zadania kontrolne   177
Odpowiedzi do pytań kontrolnych   178
Test z materiału Reakcje i obliczenia chemiczne  179

Część V: Chemia roztworów  181
Jadwiga Zawada
1. Układy homogeniczne i heterogeniczne  183
1.1. Roztwory właściwe   184
1.2. Ilościowa charakterystyka roztworów właściwych  185
Przykłady obliczeń stężeń roztworów  187
1.3Rozpuszczalność w roztworach ciekłych  190
1.4. Prawo Raoulta  193
1.5. Prawo Henry’ego 197
1.6. Dyfuzja w roztworach 197
1.7. Osmoza. Ciśnienie osmotyczne roztworu  198
Pytania i zadania kontrolne   200
2. Dysocjacja elektrolityczna  201
2.1. Elektrolity   203
2.2. Stała dysocjacji elektrolitycznej  205
2.3. Prawo rozcieńczeń Ostwalda  206
2.4. Przykłady obliczeń  207
2.5. Przegląd teorii kwasów i zasad   209
Pytania i zadania kontrolne  211
3. Dysocjacja wody, pH roztworów wodnych  213
3.1. Przykłady obliczeń pH   214
3.2. Mieszaniny buforowe  216
3.3. Wskaźniki kwasowo-zasadowe, pomiar pH  217
Pytania i zadania kontrolne  218
4. Reakcje w roztworach wodnych  219
4.1. Reakcje między jonami  219
4.2. Wypieranie wodoru z kwasów   220
4.3. Hydroliza soli  221
Pytania kontrolne 223
5. Iloczyn rozpuszczalności   224
5.1. Przykłady obliczeń   225
Pytania i zadania kontrolne  227
Odpowiedzi do zadań kontrolnych  227
Test z materiału Chemia roztworów   228

Część VI: Elektrochemia   231
Jacek Banaś
1. Reakcje utleniania - redukcji   233
2. Reakcje elektrochemiczne   234
3. Równowaga elektrochemiczna   235
4. Ogniwa elektrochemiczne  239
5. Pomiar potencjału, elektrody wzorcowe   241
6. Szeregi elektrochemiczne  242
7. Przykłady ogniw elektrochemicznych   244
7.1. Ogniwa galwaniczne  244
7.2. Elektroliza. Ogniwa elektrolityczne   247
Pytania kontrolne  249
Odpowiedzi do pytań kontrolnych   250
Test z materiału Elektrochemia  251

Część VII: Korozja metali   253
Bogusław Mazurkiewicz
1. Korozja chemiczna   255
1.1. Teoria utleniania metali  255
1.2. Typy zgorzelin   259
1.3. Warstwy ochronne na stopach  260
2. Stopy żaroodporne  261
2.1. Żaroodporne składniki stopowe  261
2.2. Żaroodporność stopów żelaza   261
Pytania kontrolne  263
3. Korozja elektrochemiczna  264
3.1. Teoria korozji elektrochemicznej   264
3.2. Procesy katodowe  266
3.3. Katodowa kontrola procesów korozji  266
3.4. Anodowa kontrola procesów korozji   268
3.5. Zależność potencjału metalu od pH  268
3.6. Pasywność   269
Pytania kontrolne   271
4. Ważniejsze rodzaje korozji elektrochemicznej   272
4.1. Korozja powierzchniowa, ogólna  272
4.2. Korozja atmosferyczna  272
4.3. Korozja galwaniczna  273
4.4. Tlenowe ogniwa stężeniowe   273
4.5. Korozja międzykrystaliczna  274
4.6. Korozja naprężeniowa  274
4.7. Korozja wżerowa (pitting)  275
Pytania kontrolne  276
5. Ochrona przed korozją   277
5.1. Stopy odporne na korozję   277
5.2. Modyfikacja środowiska korozyjnego  278
5.3. Inhibitory korozji  278
5.4. Ochrona elektrochemiczna  279
5.5. Ochrona przed korozją za pomocą powłok  281
Pytania kontrolne  284
6. Korozja – czynnikiem w projektowaniu konstrukcji metalowych  285
6.1. Materiały   285
6.2. Zabezpieczenia przed korozją   286
6.3. Kilka zasad   286
6.4. Kilka przykładów  287
Pytania kontrolne  288
Odpowiedzi do pytań kontrolnych  289
Test z materiału: Korozja metali 290

Część VIII: Pierwiastki i związki chemiczne  293
Maria Kilarska
Wstęp   295
1. Metale   295
1.1. Stan metaliczny  295
1.2. Stopy metaliczne   296
1.3. Ogólne właściwości chemiczne metali  296
1.4. Metody otrzymywania metali  297
2. Chemia metali   300
2.1. Litowce   300
2.2. Berylowce   304
2.3. Borowce   308
2.3.1. Glin   308
2.4. Metale grupy węglowców   310
2.4.1. Cyna  311
2.4.2. Ołów   312
2.5. Bizmut  315
3. Pierwiastki d – elektronowe  317
4. Chemia niemetali   324
4.1. Wodór   324
4.2. Bor   326
4.3. Węglowce   327
4.3.1. Węgiel   327
4.3.2. Krzem  330
4.4. Azotowce  333
4.4.1. Azot  333
4.4.2. Fosfor  337
4.5. Tlenowce   339
4.5.1. Tlen  339
4.5.2. Siarka   342
4.6. Fluorowce  345
4.7. Helowce   349
Test z materiału Pierwiastki i związki chemiczne  351

Część IX: Elementy chemii organicznej i chemii polimerów   357
Wojciech Solarski
Wstęp  359
1. Wprowadzenie do chemii organicznej  359
2. Węglowodory   360
2.1. Alkany   361
2.2. Alkeny  364
2.3. Alkiny   365
2.4. Węglowodory aromatyczne   366
2.5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne  367
3.Alkohole i fenole   368
3.1. Alkohole monohydroksylowe.  368
3.2. Alkohole polihydroksylowe  372
3.3. Fenole  373
4. Aldehydy i ketony  372
5. Kwasy karboksylowe  373
6. Estry  374
7. Aminy   374
8. Elementy chemii polimerów   375
Odpowiedzi do pytań kontrolnych   383
Test z materiału Elementy chemii organicznej i chemii polimerów   385

Układ okresowy pierwiastków   387

Contents
Price
15.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl