Przejdź do treści

Banery wysuwane

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wydawnictwo AGH.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-16.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Strzyżewska, juliast@agh.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 32 28 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

DS "ALFA" blok 1

ul. Reymonta 17
30-059 Kraków

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Akademickiej. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (12 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku od strony parkingu, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu do windy zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Pomiędzy windą a siedzibą Wydawnictw AGH znajdują się drzwi, które na co dzień pozostają zamknięte. W celu ich otwarcia należy skontaktować się z portiernią DS. Alfa 1 lub pracownikiem Wydawnictw AGH.

Na parking przy ulicy Akademickiej prowadzi wjazd od ulicy Reymonta (przy hotelu 'Polonez'). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. W tym rejonie znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30