Przejdź do treści

Banery wysuwane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z prowadzeniem działalności przez Wydawnictwa AGH jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH).
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH, e-mail: iodo@agh.edu.pl,  tel.: 12 617 53 25.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane: 
a.    w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest niezbędne do założenia konta i komunikacji drogą elektroniczną przez Wydawnictwa AGH;
b.    w trybie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest zakup publikacji w sklepie prowadzonym przez Wydawnictwa AGH;
c.    w trybie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wywiązania się przez AGH z obowiązków prawnych w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej;
ponadto:
d.    dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody w celu przesyłania prowadzonego przez Wydawnictwa AGH newslettera. 
Do założenia konta w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawnictwa AGH i dokonania zakupu nie jest konieczne wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera. 
4.    Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Odbiorcą danych będą również firmy kurierskie
i pocztowe - w przypadku wyboru takiej opcji dostawy. 
5.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zgromadzone lub przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
6.    Osoba, której dane są przetwarzane są w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej  ma prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
7.    Osobie takiej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO „(…) każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie”.
8.    Osobie która udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do jej cofnięcia. W przypadku cofnięcia zgody zaprzestaniemy kontaktować się drogą elektroniczną lub zaprzestaniemy wysyłki newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać w każdym czasie, przesyłając na adres e-mail: wydawnictwa@agh.edu.pl oświadczenie o cofnięciu zgody i wskazując cel na jaki została udzielona. 
Przykładowa treść oświadczenia: „Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGH w Krakowie w celu przesyłania newslettera”. 
9.    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez AGH celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Niepodanie danych będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości założenia konta, brakiem możliwości dokonania zakupów w drodze sprzedaży internetowej lub otrzymywania newslettera.