Przejdź do treści

Banery wysuwane

zamglone zdjęcie pustej przestrzeni biurowej z pieczęcią "COVID-19", kolorystyka biało-turkusowa
Contemporary Challenges in Management and Economy in the Area of COVID-19

Autor
redaktor
redaktor
Dyscyplina
nauki ekonomiczne » ekonomia
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
e-ISBN
978-83-67427-63-0
Typ publikacji
monografia
Format
pdf
Liczba stron
150
Rok wydania
2023
Opis

Pandemia COVID-19 była jednym z najważniejszych wyzwań, które wymagały od przedsiębiorców niezwykłych umiejętności menedżerskich pozwalających na dynamiczne reagowanie na zmiany w otoczeniu i organizacji pracy oraz wprowadzanie skutecznych działań gospodarczych. Na takie burzliwe i nieprzewidywalne wstrząsy trudno się przygotować, dlatego nawet banki centralne i rządy musiały podjąć i wdrożyć szereg działań wspierających gospodarki,
w tym przedsiębiorstwa. Przed nowymi zadaniami stanęła również społeczność akademicka, która wyzwania związane
z nieprzewidywalnością i nieprzejrzystością współczesnego świata, a także narastającej w nim niepewności dotyczącej przyszłych zdarzeń musiała uwzględnić w badaniach. Z potrzeby przeanalizowania wszystkich nowych zagadnień – zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstw, jak i naukowców – i sformułowania wniosków powstała monografia „Contemporary Challenges in Management and Economy in the Area of COVID-19”.
Pierwsza część publikacji prezentuje aspekty metodologiczne związane z zarządzaniem i gospodarką –  poszczególne rozdziały tej części omawiają: znaczenie analizy dyskursu jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, zwinne zarządzanie jako niezwykle istotne w warunkach pandemii podejście do firm i organizacji oraz włączenie finansowe
w kontekście wzrostu gospodarczego.
Druga część przedstawia dowody empiryczne dotyczące procesów innowacyjnych – rozdziały w tej części dotyczą: atrakcyjności gier i symulacji biznesowych w procesie nauczania, aspektów metodologicznych innowacji w projektowaniu i produkcji, zagadnienia digitalizacji indywidualnego pomiaru energii w kontekście liberalizowanego i dekarbonizującego się rynku energii, a także innowacyjności jako składnika i czynnika gospodarki opartej na wiedzy oraz sugestii związanych z zasadami polityki rządu.
Ostatnia, trzecia część obrazuje wpływ pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa – rozdziały w niej prezentują zagadnienia związane z: organizacyjną zwinnością w czasach niepewności na przykładzie przedsiębiorstw z polskiej branży gier, perturbacjami w branży fitness spowodowanymi pandemią, wpływem kryzysu na strategie przedsiębiorstw na przykładzie branży stolarskiej oraz zmianami w poziomie wydajności innowacyjnej krajów Unii Europejskiej w czasie pandemii.
Monografia skierowana do studentów, naukowców, przedsiębiorców oraz kadry menedżerskiej.

Spis treści

Introduction 5

PART I. METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT AND ECONOMY

Chapter 1. Meaning of Discourse Analysis in Methodology of Management Sciences 9
Jolanta Bujak Lechowicz, Paweł Kocoń

Chapter 2. Agile Management 21
Zdzislaw Szyjewski

Chapter 3. Financial Inclusion and Its Relationship in Inclusive Economic Growth 33
Agnieszka Wójcik-Czerniawska

PART II. EVIDENCES OF INNOVATION PROCESSES

Chapter 4. Attractiveness of Games and Business Simulations in Teaching Process 53
Tomasz Wieroński

Chapter 5. Methodological Aspects of Innovation of Project and Production Businesses 61
Jolanta Sala, Halina Tańska   

Chapter 6. Digitalisation of Individual Energy Metering with Smart Metering and Machine Learning as Enabler to Liberalised, Decarbonising Energy Market 71
Sebastian Kiluk

Chapter 7. Knowledge-based Economy and Priorities of Poland’s Innovation Policy 91
Oleksandr Oksanych

PART III. IMPACT OF COVID-19 ON COMPANIES

Chapter 8. Organizational Agility in Time of Uncertainty on Example of Game Industry Enterprises in Poland 107
Katarzyna Żak

Chapter 9. Changes in Fitness Industry under Influence of  COVID-19 Pandemic Based on Example of Selected Fitness Club 123
Patrycja Guzanek, Natalia Gadzicka

Chapter 10.  Impact of Crisis Caused by COVID-19 Pandemic on Enterprise Strategies. Example of Woodworking Industry 131
Marcin Suder, Zofia Gródek-Szostak,  Kamil Wiktor, Justyna Tora

Chapter 11. Changes in the European Union Countries’ Levels of Innovation Performance at Time of Pandemic 141
Krzysztof Brania, Agnieszka Peszko

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl