Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Metody fuzji danych w pomiarach parametrów ruchu drogowego

Dyscyplina
nauki techniczne » metrologia
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
134
Rok wydania
2008
Opis

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań autora nad możliwością zastosowania metod fuzji danych w obszarze układów i systemów pomiarowych, w których dotychczas nie były szerzej stosowane. Autor jest zwolennikiem poglądu, że świadome wykorzystanie technik fuzji danych na różnych etapach planowania i prowadzenia eksperymentu pomiarowego może w istotny sposób poprawić jakość tego eksperymentu, a tym samym jakość wyników dalszego przetwarzania danych pomiarowych. W metrologii można wyróżnić dwa obszary, w których może być stosowana fuzja danych. Są to zagadnienia związane z maksymalizacją efektywności klasyfikacji obiektów i minimalizacją niepewności wyników pomiarowych, szczególnie w wieloczujnikowych systemach pomiarowych. We wstępie monografii zebrano i usystematyzowano podstawowe pojęcia i definicje związane z procesem fuzji oraz przedstawiono modele i architektury, w których może być on prowadzony. Przedstawiono również możliwości stosowania metod łączenia informacji, na poszczególnych etapach przetwarzania danych w torze pomiarowym. Analizowano wpływ doboru czujników (rodzaj, liczba, parametry, komplementarność itp.) na jakość uzyskiwanych wyników, z punktu widzenia możliwości łączenia ich danych wyjściowych. Przedstawiono możliwość fuzji danych poprzez rozbudowę struktury systemów pomiarowych (zarówno na poziomie czujników, przetwarzania sprzętowego, jak i algorytmów), co prowadzi do zwiększenia ilości i różnorodności informacji w systemie. Zasadnicza część monografii dotyczy zastosowania proponowanych i analizowanych metod i technik fuzji danych w systemach do pomiaru parametrów ruchu drogowego. Obejmuje ona między innymi problemy pomiaru prędkości pojazdów (w szczególności pomiaru z wykorzystaniem pojedynczego czujnika), klasyfikacji pojazdów z wykorzystaniem metod nieparametrycznych i parametrycznych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie metody miar rozmytych) oraz problemy ważenia pojazdów w ruchu. Została ona opracowana na podstawie doświadczeń autora w projektowaniu, budowie i eksploatacji takich systemów, w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. W podsumowaniu autor wyraża przekonanie, że wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły możliwość, a nawet konieczność wdrażania metod fuzji danych w obszarze systemów pomiarowych, prowadzą one bowiem do zwiększenia ilości informacji o badanym obiekcie i poprawy jakości tych informacji.


Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  8
Spis oznaczeń  9
1. Wstęp  11
2. Podstawowe definicje i pojęcia fuzji danych  17
2.1. Definicje procesu fuzji danych  17
2.2. Modele procesu fuzji danych  19
2.2.1. Model Intelligence Cycle  20
2.2.2. Model JDL  20
2.2.3. Model metrologiczny  23
2.3. Podział procesu fuzji danych ze względu na cel jej stosowania  24
2.4. Architektury systemów realizujących fuzję danych  26
2.4.1. Właściwości podstawowych architektur procesu fuzji danych  27
2.4.2. Wybrane architektury procesu fuzji decyzji  30
2.5. Etapy przygotowania i projektowania procesu fuzji danych  32
2.6. Zagadnienia ogólne dotyczące zastosowania fuzji danych w metrologii  33
3. Pomiary parametrów ruchu drogowego – zagadnienia ogólne  37
3.1. Parametry globalne charakteryzujące ruch drogowy  39
3.2. Detekcja pojazdów  41
3.2.1. Fuzja danych w komplementarnym zestawie czujników  43
3.2.2. Fuzja danych w redundantnym zestawie czujników  47
3.3. Fuzja danych w pomiarach prędkości pojazdów  50
3.4. Podsumowanie  54
4. Fuzja danych w procesie klasyfikacji pojazdów w ruchu  55
4.1. Metody nieparametryczne  61
4.2. Metody parametryczne  62
4.2.1. Metody głosowania  63
4.2.2. Metody hierarchiczne  64
4.2.3. Klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem miar rozmytych  64
4.2.4. Metoda miar rozmytych z transformacją parametrów pierwotnych  74
4.2.5. Metody grupowania w klasyfikacji pojazdów  75
4.3. Podsumowanie  83
5. Fuzja danych w systemach ważenia pojazdów w ruchu  85
5.1. Preselekcyjne systemy WIM  87
5.2. Systemy MS-WIM  94
5.2.1. Dobór liczby czujników w systemie  95
5.2.2. Modele obiektów i elementów systemu MS-WIM  98
5.2.2.1. Model nawierzchni jezdni  98
5.2.2.2. Uproszczone modele zawieszenia pojazdów samochodowych  100
5.2.2.3. Model czujnika piezoelektrycznego  103
5.2.3. Algorytmy estymacji statycznych nacisków osi i masy całkowitej pojazdu  105
5.2.3.1. Estymator wartości oczekiwanej  106
5.2.3.2. Estymator największej wiarygodności  106
5.2.3.3. Nieliniowy estymator najmniejszej sumy kwadratów  107
5.2.3.4. Zmodyfikowany nieliniowy estymator najmniejszej sumy kwadratów  108
5.2.3.5. Nieliniowy filtr Kalmana  108
5.2.3.6. Sztuczne sieci neuronowe  109
5.2.4. Badania symulacyjne  109
5.2.5. Badania rzeczywistego systemu MS-WIM  116
5.3. Podsumowanie  124
6. Podsumowanie  127
6.1. Zestawienie ważniejszych rezultatów pracy  129
Literatura  131

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl