Przejdź do treści

Banery wysuwane

Abstrakcyjna grafika w zielono-czarnej kolorystyce
Podstawy zarządzania procesem eutrofizacji antropogenicznej

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Ochrona środowiska
ISBN
978-83-7464-338-2
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
132
Rok wydania
2010
Opis

Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji ekosystemów wodnych.
Proces eutrofizacji antropogenicznej został rozpatrzony jako najbardziej spektakularny przejaw zakłócenia funkcjonowania ekosystemów wodnych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu wód powierzchniowych i ograniczenia możliwości ich użytkowania. Przedstawiono negatywne konsekwencje intensyfikacji procesów eutrofizacji: zdrowotne, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.
Rozpatrzono analizę możliwości sterowania procesem eutrofizacji przez oddziaływanie na czynniki abiotyczne i biotyczne ekosystemów wodnych. Określono podstawowe problemy, które należy rozwiązać w celu opracowania skutecznych sposobów zapobiegania negatywnym skutkom omawianego procesu.
Jednym z podstawowych, ale dotychczas jeszcze nierozwiązanych, problemów w tym zakresie jest brak uniwersalnej metodologii oceny stopnia troficzności wód powierzchniowych oraz prostych i tanich wskaźników liczbowych, które pozwalałyby na adekwatną ocenę statusu troficznego wód i były przydatne do celów aplikacyjnych, w tym zwłaszcza przy rozwiązaniu zadań inżynierskich. W związku z tym w monografii przedstawiono analizę porównawczą istniejących wskaźników eutrofizacji, zakresu ich wartości i metod oceny statusu troficznego wód powierzchniowych.
W monografii przedstawiono autorską propozycję metodologii oceny stanu troficznego wód na podstawie opracowanych przez autorkę liczbowych wskaźników troficzności, mających uniwersalne zastosowanie do różnych typów wód powierzchniowych. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania proponowanej metodologii do różnych celów, w tym do monitoringu ekologicznego, oceny i prognozowania dynamiki zmian stanu wód, formułowania modeli matematycznych procesów eutrofizacji, oceny wpływu ścieków na rozwój procesów eutrofizacji i udziału w nim poszczególnych źródeł substancji biogennych, ustalania dopuszczalnych ładunków substancji biogennych odprowadzanych do odbiornika i niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków. Opracowana metodologia stanowi zatem podstawę do opracowania ekologicznie uzasadnionych i ekonomicznie rentownych działań na rzecz sterowania procesem eutrofizacji i utrzymania poziomu troficzności w optymalnych przedziałach.
Przedstawiono ekonomiczne aspekty eutrofizacji oraz analizę kosztów usuwania substancji biogennych ze ścieków. Zaproponowano też nowe podejście do kontroli stanu i kształtowania jakości wód powierzchniowych.

Spis treści

Wstęp  5
1. Eutrofizacja jako zaburzenie równowagi ekologicznej  7
2. Troficzność a saprobowość  11
3. Konsekwencje eutrofizacji  14
3.1. Zaburzenie warunków abiotycznych  14
3.2. Zmiana struktury biocenozy wodnej  15
4. Wpływ eutrofizacji na właściwości użytkowe wody  16
4.1. Zmiany jakości wody  16
4.2. Problemy uzdatniania wody  18
5. Koszty środowiskowe i zasobowe eutrofizacji  25
6. Sterowanie procesem eutrofizacji  29
6.1. Oddziaływanie na czynniki abiotyczne  30
6.2. Oddziaływanie na czynniki biotyczne  33
7. Systemy klasyfikacji troficzności wód  35
8. Wskaźniki eutrofizacji  38
8.1. Ładunki substancji biogennych  38
8.2. Stężenia substancji biogennych  39
8.3. Wskaźniki biologiczne  41
8.4. Przezroczystość wody  42
8.5. Warunki tlenowe  42
9. Ocena stanu troficzności na podstawie wskaźników tradycyjnych  43
10. Ocena stanu troficzności na podstawie zespołu wskaźników  50
11. Ocena stanu troficzności w europejskiej polityce wodnej  53
12. Zagregowane wskaźniki eutrofizacji  56
12.1. Wymagania stawiane wskaźnikom eutrofizacji  56 
12.2. Indeks Carlsona  58
12.3. Indeks TRIX  61
12.4. Indeks TLI  62
12.5. Indeks TNI  63
12.6. Wskaźnik PT  64
13. Propozycja HELCOM  65
14. Nowe propozycje oceny stanu troficznego wód powierzchniowych  68
14.1. Wskaźniki warunków oksydacyjno-redukcyjnych  68
14.2. Kompleksowa charakterystyka poziomu troficzności LT  70
15. Integralne kryterium troficzności ITS  74
15.1. Teoretyczne uzasadnienie integralnego wskaźnika troficzności  74
15.2. Ustalenie charakteru zależności pH od nasycenia wody tlenem  76
15.3. Weryfikacja możliwości zastosowania wskaźnika ITS do oceny stanu troficzności wód powierzchniowych  78
15.4. Zalety stosowania integralnego wskaźnika troficzności  85
15.5. Możliwości automatycznego pomiaru wskaźnika ITS  85
16. Przykłady praktycznego zastosowania wskaźnika ITS  87
16.1. Ocena dynamiki zmian stanu troficzności  87
16.2. Ocena oddziaływania ścieków na stan troficzny wód  88
16.3. Formułowanie modeli matematycznych procesów eutrofizacji  91
16.3.1. Złożoność procesu modelowania matematycznego ekosystemów wodnych  91
16.3.2. Model matematyczny procesu eutrofizacji Zatoki Newskiej Morza Bałtyckiego  93
17. Wpływ ścieków na procesy eutrofizacji  96
18. Metodologia oceny wpływu ścieków na rozwój procesów eutrofizacji  100
18.1. Równanie bilansu substancji biogennych dostarczanych do odbiornika  100
18.2. Ocena udziału ścieków w procesach eutrofizacji Zatoki Newskiej i wschodniej części Zatoki Fińskiej  100
19. Aspekty ekonomiczne usuwania substancji biogennych ze ścieków  105
20. Nowe podejście do kształtowania jakości wód powierzchniowych  111
21. Podsumowanie i wnioski  115
Literatura  121

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl